To bilister frikendt for træningskørsel med cykelryttere

(Arkivfoto: Allan Andersen)

To bilister frifundet for at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden i forbindelse med cykelrytteres træning på landevej. Den ene blev dømt for at have foretaget en overhaling der ikke kunne foretages uden fare.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

D O M

afsagt den 11. april 2017
Anklagemyndigheden
mod
T1, født… 1963
og
T2, født… 1965
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag, jf. retsplejelovens § 686, stk. 2.

Anklageskrift er modtaget den 31. januar 2017.

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af

1.
T1
færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1 og § 21, stk. 2, nr. 1,
ved den 3. juni 2016 omkring kl. 13.30 at have ført almindelig personbil [udeladt] ad Møllevangen mod øst i Rønne og videre ad Rømeregårdsvej til Gudhjem, under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, at have fremkaldt fare for skade på person eller ting, idet han i forbindelse med træningskørsel med sit cykelhold havde 4 cykelryttere liggende helt tæt bag ved personbilen, således at han ikke havde mulighed for at foretage en katastrofeopbremsning uden at det ville medføre sammenstød med de bagvedkørende cykelryttere, ligesom han under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden og under ”træningskørslen” foretog overhaling af personbil [udeladt], der ligeledes var på ”træningstur” med 3 cykelryttere bagved bilen, selv om der var modkørende personbiler, der måtte trække helt ud til siden for at undgå sammenstød.

2.
T2
færdselslovens § 118, jf. § 3, stk. 1,
ved den 03. juni 2016 kl. ca. 13.30 at have ført almindelig personbil [udeladt] ad Møllevangen i Rønne og videre ad Rømeregårdsvej til Gudhjem, under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden, at have fremkaldt fare for skade på person eller ting, idet han i forbindelse med træningskørsel med sit cykelhold havde 3 cykelryttere liggende helt tæt bag ved personbilen, således at han ikke havde mulighed for at foretage en katastrofeopbremsning uden at det ville medføre sammenstød med de bagvedkørende cykelryttere.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Anklagemyndigheden har påstået, at T1 skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske ubetinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, jf. § 126, stk. 1, nr. 7, jf. § 128.

Anklagemyndigheden har påstået, at T2 skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, bortset fra lille knallert, og at frakendelsen skal ske betinget, jf. færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 5.

T1 har nægtet sig skyldig.

T2 har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af de tiltalte. Forklaringerne er lydoptaget og gengives ikke i dommen.

De tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Begge tiltalte:

Retten lægger ved de tiltaltes forklaringer sammenholdt med den foreviste videosekvens og stillfotos heraf til grund, at de tiltalte under kørslen har overholdt den på strækningen fastsatte hastighedsgrænser og ikke har kørt til hverken fare eller ulempe for foran- eller bagvedkørende trafik, ligesom de tiltalte hverken forud for eller under kørslen har opfordret de bagvedkørende racercyklister  til at cykle tættere på de tiltaltes biler end det blandt racercykelkørere er sædvanlig og accepteret  træningspraksis at cykle. Retten finder herefter ikke, at de tiltalte kan domfældes for overtrædelse af færdselslovens § 3, stk. 1, hvorfor de tiltalte frifindes for overtrædelse af denne bestemmelse..

Særligt vedrørende T1:

Ved den foreviste videosekvens og stillfotos heraf lægger retten til grund, at T1 under kørslen i forbindelse med en overhalingsmanøvre trak over i modsatrettede vognbanehalvdel, hvorved modkørende trafik måtte trække helt ud i siden af deres vognbanehalvdel for at undgå sammenstød med tiltalte. Tiltalte findes herved skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 21, stk. 3, nr. 1, jf. straffelovens § 3, stk. 1.

Straffen fastsættes til en bøde på 2.000 kr., jf. færdselslovens § 118, stk. 1, jf. § 21, stk. 3, nr. 1, jf. straffelovens § 3, stk. 1.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

Da T2 er frifundet for den i forhold til ham rejste tiltale, frifindes denne tiltalte tillige for påstanden om frakendelse af førerretten.

For så vidt angår T1, finder retten det betænkeligt at anse T1 kørsel i forbindelse med overtrædelsen af færdselslovens § 21, stk. 3. nr. 1, for sket under tilsidesættelse af væsentlige  hensyn til færdselssikkerheden. T1 frifindes derfor for påstanden om frakendelse af førerretten.
Thi kendes for ret:

T1 skal betale en bøde på  2.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 6 dage.

T2 frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger vedrørende tiltalte T2. T1 skal betale halvdelen af sagens omkostninger vedrørende denne tiltalte, mens statskassen skal betale sagens øvrige omkostninger.