31-årig Gremium rocker dømt for drab og drabsforsøg

(Foto: Local Eyes)

KØBENHAVN: En 31-årig mand fra rockergrupperingen Gremium er onsdag blevet idømt 10 års fængsel for banderelateret drab og drabsforsøg på Frederiksberg.

(Foto: Local Eyes)

Østre Landsret har den 18. april 2018 afsagt dom i en ankesag om bl.a. drab og drabsforsøg i forbindelse med en skudepisode den 16. juni 2016 på Peter Bangs Vej på Frederiksberg. Der var tale om et opgør mellem personer med tilknytning til henholdsvis rockergrupperingen Gremium og bandegrupperingen Black Jackets.

Skudt fra begge sider
Personerne involveret i skudepisoden befandt sig i forskellige biler. Der blev skudt fra begge grupperingers side.I byretten blev tiltalte, der erkendte at have afgivet syv skud med en halvautomatisk pistol, herunder det skud, der dræbte en 23-årig, frifundet for drab og drabsforsøg under henvisning til, at han havde handlet i nødværge, jf. straffelovens § 13, stk. 1.

I andre af sagens forhold, hvoraf flere var erkendt, blev han kendt skyldig og idømt 4 års fængsel.

Ved byrettens dom blev endvidere en på gerningstidspunktet 16-årig, der havde tilknytning til den modsatte gruppering af tiltalte, kendt skyldig i drabsforsøg ved at have affyret skud mod den bil, tiltalte befandt sig i. Denne tiltalte, hvis sag ikke har været omfattet af anken, blev i byretten idømt 6 års fængsel.

For landsretten påstod anklagemyndigheden tiltalte dømt for drab og drabsforsøg i overensstemmelse med tiltalen for byretten. Tiltalte påstod stadfæstelse af byrettens bevisresultat.

Skyldig i drab og drabsforsøg
I landsretten har 7 nævninger og 3 dommere fundet tiltalte skyldig i drab og drabsforsøg, idet der ikke – navnlig henset til, at tiltalte aktivt opsøgte den konfrontation, han vidste var umiddelbart forestående – er fundet grundlag for at anse tiltaltes skud for afgivet i nødværge, jf. straffelovens § 13, stk. 1.

Disse voterende har heller ikke fundet tiltalte straffri efter straffelovens § 13, stk. 2, vedrørende den, der rimeligt begrundet overskrider grænserne for lovligt nødværge. 2 nævninger har ligesom byretten fundet, at der var skudt i nødværge og derfor stemt for at frifinde tiltalte for drab og drabsforsøg. Tiltalte er i landsretten tillige fundet skyldig i forskellige andre mindre alvorlige forhold.

Der blev i landsretten afgivet 14 stemmer for 10 års fængsel, 3 stemmer for 12 års fængsel og 1 stemme for 14 års fængsel. Tiltalte er herefter idømt 10 års fængsel. Alvoren af forholdene vedrørende drabet og drabsforsøget har været udslagsgivende for strafudmålingen. De særlige omstændigheder, hvorunder tiltaltes skudafgivelse skete, er tillagt betydning i formildende retning.