26-årig mand dømt for at ruske sit barn ihjel

Vestre Landsret har onsdag afsagt dom i en nævningeankesag, hvor den 26-årige Simon Randeris var tiltalt for i perioden op til den 27. december 2016 at have udsat sin datter, der var født medio november 2016, for vold, hvilket medførte spædbarnets død.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Simon Randeris blev i byretten fundet delvist skyldig og idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Byrettens dom var anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen og skærpelse af straffen. Tiltalte havde kontraanket med påstand om frifindelse eller i anden række formildelse.

For landsretten var der indhentet en supplerende erklæring fra Retslægerådet, navnlig vedrørende karakteren af og tidsfæstelse af nogle af de skader, der blev konstateret i forbindelse med hospitalsbehandling og obduktion af barnet.

Landsretten nåede ligesom byretten frem til at finde Simon Randeris skyldig i den rejste tiltale for vold efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1. Under hensyn til de nu foreliggende lægelige oplysninger nåede landsretten imidlertid modsat byretten frem til, at tiltaltes forklaring om hændelsesforløbet ikke kunne lægges til grund.

Landsretten fandt derfor, at der ikke forelå de formildende omstændigheder, som byretten havde lagt vægt på ved straffastsættelsen. På denne baggrund skærpede landsretten straffen til fængsel i 6 år.