Dræbte kammerat: Betinget fængsel og betinget frakendt kørekort

HERNING: 23-årig mand blev den 4.august dømt for uagtsomt manddrab efter færdselsuheld den 4. maj sidste år i Ørnhøj. Offeret havde ligget på en kørende bil, men faldt af og blev ramt af en modkørende bil – han blev dræbt på stedet.(BEMÆRK: Videoen viser ikke situationen fra den omtalte dom, men en tilsvarende handling begået i Nordsjælland.)

Sent på aftenen den 4. maj 2017 var den tiltalte fører af en bil i Ørnhøj. På taget af bilen lå to unge mænd. De faldt under kørslen af bilen, og den ene blev påkørt af en modkørende. Han afgik ved døden. Føreren blev tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 252 og § 241 samt færdselslovens § 3.

Anklagemyndigheden mente, at det uagtsomme manddrab efter § 241 var sket under særligt skærpende omstændigheder.

Den tiltalte nægtede sig skyldig i overtrædelse af straffelovens § 241, men erkendte overtrædelse af de øvrige bestemmelser. Der var en videooptagelse fra en mobiltelefon, hvoraf fremgik, at afdøde opfordrede den tiltalte til at igangsætte bilen, mens den afdøde og en mere lå på bilens tag.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at tiltalte havde overtrådt alle de bestemmelser, der var rejst tiltale for. Retten fandt det dog ikke bevist, at det uagtsomme manddrab var sket under særligt skærpende omstændigheder henset til indholdet af videooptagelsen.

Straffen blev fastsat til betinget fængsel i 3 måneder. Der var en prøvetid på 1 år. Dommerne lagde vægt på, at der ikke var særligt skærpende omstændigheder. Endvidere lagde dommerne vægt på, at den tiltalte var ustraffet og havde gode personlige forhold.

Den tiltalte blev også frakendt kørekortet betinget.Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om dommens resultat. Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Straffelov:
§ 252 – Med fængsel indtil 8 år straffes den, der for vindings skyld, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde volder nærliggende fare for nogens liv eller førlighed.

§ 241 – Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år. Er forholdet begået i forbindelse med spirituskørsel, overtrædelse af færdselslovens § 54, stk. 1 eller 2, eller særligt hensynsløs kørsel, anses dette som en særligt skærpende omstændighed.

Færdselsloven:
§ 3Trafikanter skal optræde hensynsfuldt og udvise agtpågivenhed, så at der ikke opstår fare eller forvoldes skade eller ulempe for andre, og således at færdslen ikke unødigt hindres eller forstyrres. Der skal også vises hensyn over for dem, der bor eller opholder sig ved vejen.