25-årig kvinde brugte søsters identitet overfor politiet

SOLRØD STRAND: Juleaftensmorgen lavede en færdselsbetjent en hastighedsmåling af en personbil, der kørte på motorvejen. Målingen viste, at personbilen blev ført med en hastighed på 157 km/t, og blev derfor bragt til standsning.

(Arkivfoto: Allan Andersen)

Føreren var en kvinde, der ikke havde medbragt sit kørekort, men som oplyste navn og personnummer til betjenten. Betjenten noterede navnet på en 30-årig kvinde fra Sjølund, men ville gerne sikre sig, at kvindens identitet var rigtig, nu da hun ikke kunne legitimere sig. Han tog derfor et billede af føreren, der blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

Betjenten undersøgte herefter sagen nærmere, og fandt frem til, at føreren havde oplyst falsk navn og opgivet sin søsters navn i stedet idet føreren viste sig at være identisk med en 25-årig kvinde fra Ballerup, der i øvrigt også var ejeren af bilen.

Hun ikke havde førerret til at køre bil, hvorimod den 30-årige søster havde et gyldigt kørekort.

Betjenten fandt desuden frem til, at den 25-årige i november måned havde lavet samme nummer, hvor den 25-årige var blevet fotograferet af en automatisk trafikkontrol, da hun også her kørte for stærkt. Den 30-årige søsters underskrift stod her på en tro og love erklæring om, at hun havde kørt bilen, så den 25-årige kvinde også her slap for straf for at køre uden førerret.

Den 25-årige kvinde er nu blevet sigtet for at opgivet urigtige oplysninger til politiet, og derved rette falsk anklage mod sin 30-årige søster, så hun risikerede at blive straffet, for noget hun ikke havde gjort. Politiet skal nu også tage stilling til, om der skal indledes en straffesag mod den 30-årige søster i forhold til hendes rolle i sagen.

Falsk anklage er en overtrædelse af straffeloven.

FAKTA:
Straffelovens § 164

Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.
Stk. 2. 
På samme måde straffes den, der tilintetgør, forvansker eller bortskaffer bevis eller tilvejebringer falsk bevis med forsæt til, at nogen derved sigtes eller dømmes for et strafbart forhold.
Stk. 3. 
Den, der foretager en handling som nævnt i stk. 1 og 2 med forsæt til, at han selv eller en anden med dennes samtykke derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, som han ikke har begået, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.
Stk. 4. 
Ved fastsættelse af straffen efter stk. 1 skal der lægges vægt på karakteren af det strafbare forhold, som de urigtige oplysninger vedrører, på omstændighederne ved afgivelsen af oplysningerne og på den krænkelse, der er forbundet med afgivelsen af oplysningerne.
Stk. 5. 
Efter den forurettedes begæring kan det i dommen bestemmes, at domsslutningen og så meget af domsgrundene, som retten skønner fornødent, ved offentlig foranstaltning skal kundgøres i en eller flere offentlige tidender.