Kamran Khan idømt forvaring: Tæskede sin danske hustru til døde

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 24. april 2020 idømt den 39-årige Kamran Khan forvaring for bl.a. drab, frihedsberøvelse og grov vold.

Et nævningeting ved Retten i Roskilde har den 24. april 2020 idømt den pakistanske Kamran Khan, der tidligere er dømt for vold, forvaring for bl.a. forsætligt drab, langvarig frihedsberøvelse og vold i en årrække over for sin hustru, den etnisk danske Aya Bonde, samt vold og legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter i en årrække over for sine tre mindreårige børn.

I drabsforholdet lagde nævningetinget på baggrund af forklaringerne fra de to ældste børn til grund, at Kamran Khan gennem to måneder fra den 2. august til den 2. oktober 2018, hvor Aya Bonde som 34-årig afgik ved døden som følge af sine omfattende skader, frihedsberøvede hende og udsatte hende for systematisk mishandling i form af en række legemsangreb af særlig rå, brutal og farlig karakter, hvilket han i adskillige tilfælde tvang de to ældste børn til at overvære.

Forklaringerne var støttet af fund af en række genstande i hjemmet, som Kamran Khan efter forklaringerne anvendte i voldsudøvelsen og fund af omfattende blodspor fra forurettede. Endelig var forklaringerne støttet af lægelige oplysninger om hendes massive skader, der ikke var forenelige med oplysninger fra tiltalte om, at Aya Bonde havde pådraget sig dem ved fald i hjemmet. Skaderne var derimod forenelige med legemsangreb som de, der var beskrevet af de to ældste børn.

Efter de lægelige oplysninger var der en nær og klar sammenhæng mellem de konstaterede skader og dødens indtræden, og Aya Bonde ville ikke være død, hvis tiltalte ikke havde påført hende disse skader. Det blev derfor lagt til grund, at tiltalte havde forvoldt hendes død.

Under hensyn til omfanget og karakteren af den omfattende, massive og usandsynligt grove vold, som Kamran Khan systematisk og kontinuerligt udsatte Aya Bonde for, og da han trods det stigende omfang af skader på hende fortsat udøvede denne vold mod hende, der stedse blev mere skadet, svækket og hjælpeløs og til sidst ukontaktbar, måtte tiltalte i hvert fald have anset det for overvejende sandsynligt, at hun som følge af den grove og fortsatte vold ville afgå ved døden. Tiltalte havde derfor forsæt til drab.

Under hensyn til kriminalitetens karakter og grovhed og oplysningerne om tiltaltes person og tidligere kriminalitet, fandt nævningetinget, at tiltalte frembød nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel var påkrævet for at forebygge denne fare.

Tiltalte Kamran Khan blev endvidere udvist af Danmark for bestandig og pålagt at betale erstatning og tortgodtgørelse til sine tre børn.

Endelig blev tiltalte Kamran Khan frakendt arveretten efter sin hustru Aya Bonde.