29-årig mand dømt for blandt andet volds- og trusselsforhold

En 29-årig mand fra Fredericia blev onsdag idømt 1½ års fængsel for blandt andet vold, trusler, vidnetrusler og bedrageri. I alt stod den 29-årige tiltalt for 68 forhold begået over en periode fra 2012-2020.

Noget af det, den 29-årige blev dømt for, var fire tilfælde af vold, et forhold om frihedsberøvelse, en gang at have overtrådt et strakstilhold, to tilfælde af trusler, en gang at have truet vidner, tre gange at have truet enten politibetjente eller fængselsbetjente, to forhold om hærværk, fire gange at have lavet bedrageri og flere forhold der hører under færdselsloven m.m.

Den 29-årige blev i retten blandt andet frifundet for at have begået psykisk vold mod en tidligere kæreste samt for flere tilfælde af trusler og voldsforhold mod tidligere kærester, da retten ikke fandt disse forhold tilstrækkeligt bevist.

Vold og trusler
’Af skærpende omstændigheder lagde retten vægt på især voldsforholdene, truslerne og frihedsberøvelsen, som den 29-årige har begået mod kvinder, han tidligere har været i et forhold med, og at han havde haft den samme adfærd over for kvinderne,’ forklarer senioranklager Iben Lihme Degnbol fra Sydøstjyllands Politi og uddyber: ’I alt blev han dømt for i flere tilfælde at have begået vold og truet tre forskellige kvinder i henholdsvis år 2017, 2018 og 2019.’

I et tilfælde blev den 29-årige også dømt for at have begået vold og trusler mod et familiemedlem og en bekendt til en tidligere kæreste.

Bedrageriforhold
Bedrageriforholdene, som den 29-årige er dømt for, drejede sig blandt andet om salg af computere, hvor den han fik købere til at overføre penge til hans konto uden efterfølgende at sende computeren. I et forhold er han dømt for uretmæssigt at have iværksat en indsamling via sociale medier og en hjemmeside, hvor han usandt oplyste, at han samlede penge ind til en operation i Tyskland, fordi han var syg.

Sagen udskudt ad flere omgange
– 31 ud af de 68 forhold, som den 29-årige onsdag blev dømt for, har tidligere været berammet til behandling i en retssag i januar 2015, fortæller anklager Iben Lihme Degnbol og uddyber: – Men sagen blev udsat og er siden blevet udsat ad flere omgange, bl.a. fordi tiltalte i første omgang meldte sig syg, siden er udeblevet fra aftaler og generelt har besværliggjort forløbet ved fx ikke at ville bidrage til at få foretaget en supplerende mentalundersøgelse, som var nødvendig for, at sagen kunne berammes og gennemføres.

Ved straffastsættelsen onsdag lagde retten af formildende omstændigheder vægt på, at der er er gået lang tid fra de første forhold til afgørelsen i dag.

Sagens forløb:
Sagens ganske særlige forløb har resulteret i, at retssagen mod den nu 29-årige mand har trukket ud, og at et punktum i sagen til gene for de involverede parter, derfor først har kunnet sættes langt senere end ønskeligt. Sagens forløb opsummeres i store træk herunder:

I januar 2015, da sagen var berammet første gang, blev den aflyst, fordi tiltalte meldte sig syg. Kort efter blev det besluttet, at han skulle mentalundersøges, og da mentalundersøgelsen var færdig, blev der berammet et nyt retsmøde i maj 2016, som også blev aflyst på grund af tiltaltes forhold.

Da den 29-årige i august 2016, inden et nyt retsmøde blev berammet, så begik ny kriminalitet i form af vold mod en tidligere kærestes far, blev han anholdt og varetægtsfængslet. Under varetægtsfængslingen på en psykiatrisk afdeling, vurderede overlægen, at der var behov for en ny mentalundersøgelse. Tiltalte blev løsladt, og der blev foretaget en ny mentalundersøgelse, hvis resultat var modsat den forrige undersøgelse. Derfor blev sagen forelagt Retslægerådet, som vurderede, at der var behov for en supplerende mentalundersøgelse.

Herefter forsøger det undersøgende psykiatriske sygehus i over et år at få lavet en sådan supplerende undersøgelse. Først melder tiltalte afbud under henvisning til, at han skal på en længerevarende udlandsrejse, og herefter udebliver han og reagerer ikke på henvendelserne fra sygehuset. Heller ikke tiltaltes forsvarer kan efterfølgende få kontakt med ham eller ved, hvor han befinder sig, og sagen returneres derfor til anklagemyndigheden, uden den supplerende undersøgelse er foretaget. Da der kommer nye anmeldelser om trusler og frihedsberøvelse i midten af 2018, lykkes det imidlertid Sydøstjyllands Politi at anholde den 29-årige, og han fremstilles i retten med anmodning om varetægtsfængsling. Han blev dog løsladt af retten.

Da det ikke er lykkedes at få tiltalte til frivilligt at møde op til mentalundersøgelsen, forelægger anklagemyndigheden i efteråret 2018 sagen for Statsadvokaten for at få deres godkendelse af, at undersøgelsen skal foregå under indlæggelse. Statsadvokaten beslutter i foråret 2019, at retten skal anmodes om at afsige kendelse om, at tiltalte skal mentalundersøges under indlæggelse. Herefter berammes der et retsmøde den 9. september 2019 og herefter igen et retsmøde den 11. oktober 2019. Det lykkes imidlertid ikke at få forkyndt en indkaldelse til retsmøderne for tiltale, hvilket efter loven er et krav, for at sagen kan behandles i retten. Da tiltalte heller ikke ses registreret på nogen adresse, returnerer retten sagen til anklagemyndigheden med henblik på bopælskonstatering.

Anklagemyndigheden forsøger ligeledes undervejs at sende et anklageskrift i retten med anmodning om, at skyldsspørgsmålet kan afgøres, før mentalundersøgelsen er lavet, men det afviser retten.

I oktober og november 2019 tilgår yderligere anmeldelser vedrørende vold og psykisk vold, og det fører til, at den 29-årige bliver efterlyst med henblik på varetægtsfængsling. I december 2019 lykkes det Sydøstjyllands Politi at anholde ham, og han bliver på ny fremstillet i grundlovsforhør og har siddet varetægtsfængslet siden. Under varetægtsfængslingen er de supplerende undersøgelser til mentalundersøgelsen blevet foretaget, og i april 2020 rejses der så en samlet tiltale mod den 29-årige. Sagen har herefter været behandlet over 11 dage i retten, og i dag den 30. september faldt der så endelig dom i sagen.

– Siden 2015, hvor sagen oprindeligt skulle have været for en domsstol, er der løbende kommet flere forhold til, også mens han har siddet varetægtsfængslet, da han også har truet fængselsbetjente. De forhold er sammen med de øvrige forhold blevet behandlet under denne her sag, forklarer Iben Lihme Degnbol og tilføjer: – Hvis en person er sigtet for flere forhold, har han som altovervejende hovedregel krav på at få forholdene behandlet samlet under en sag, hvis det kan ske uden væsentlig forhaling eller vanskelighed. Det er imidlertid usædvanligt, at forhold, der strækker sig over så lang en periode, som det er tilfældet her, bliver behandlet sammen, da der ofte vil være afsagt dom vedrørende de ældste forhold, før de nyeste bliver anmeldt og er færdigefterforsket. Når forholdene alligevel er blevet behandlet sammen, skyldes det, at alle forholdene har afventet resultatet af den mentalundersøgelse, som altså først blev helt færdiggjort under den aktuelle varetægtsfængsling af tiltalte.

– Ovenstående viser et forløb, der i den grad har været besværliggjort af en tiltalt person, der ikke har ønsket sin sag afgjort. Også i anklagemyndigheden må vi kigge indad og følge op på, om vi i løbet af sagsforløbet har kunnet gøre mere og hurtigere, end tilfældet har været. Forløbet er samlet set meget beklageligt og en belastning for især de forurettede i sagen, afslutter Iben Lihme Degnbol.

Sager, der får et forløb, som ligner denne sags, forekommer desværre af og til. Det har vist sig meget svært at modvirke et langt sagsbehandlingsforløb, når flere typer af vanskeligheder optræder i samme sag i et omfang som i den konkrete sag, og det er utilfredsstillende for alle involverede parter.

Den 29-årige mand blev i dag også frakendt retten til at køre bil i 3 år. Efter domsafsigelsen blev den 29-årige løsladt, og han modtog dommen.