Vognmand uden kørekort: Over 30 sigtelser mod vognmand fra Midtjylland

(Foto: Allan Andersen)

Tungvognskontrol fra Tungvognscenter Syd, Sydøstjyllands Politi, fører igen til en sag med mange overtrædelser.

I forbindelse med tungvognskontrol den 21. april 2021 blev en vognmand fra Midtjylland standset i sin lastbil. Det viste sig, at vognmanden ikke havde generhvervet førerretten efter en frakendelse, og da han blev standset, sad en anden mands førerkort i takografen.

Det gav anledning til en nærmere undersøgelse af vognmandens og firmaets forhold.

Denne undersøgelse har nu resulteret i, at vognmanden er blevet sigtet for i mindst 8 tilfælde at have kørt lastbil uden førerret, ligesom han er blevet sigtet for, i 5 tilfælde at have kørt på en anden mands førerkort. Der er endvidere også blevet rejst sigtelse mod en chauffør for i 10 tilfælde at have kørt uden førerkort i takografen, hvilket vognmanden ligeledes blev sigtet for som arbejdsgiver at være ansvarlig for.

Der er i alt rejst 30 sigtelser mod vognmanden for overtrædelse af straffeloven, færdselsloven og køre og hviletidsforordningen.

Sagen havde yderligere den konsekvens, at vognmandens private personbil blev beslaglagt af retten.

I forbindelse med søgning af den private personbil blev vognmanden igen taget for kørsel uden førerret i en af firmaets varebiler, hvorfor han fik endnu en sigtelse for kørsel uden førerret.

Sagen vil nu blive videresendt til anklagemyndigheden, der skal viderebehandle den og træffe afgørelse om tiltale.

Om Tungvognscenter Syd
Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt
cabotagekørsel.

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi.