Politiet indfører nattelivszone i Aalborg midtby

(Foto: Nordjyllands Politi)

Fra den 4. november 2021 træder en nattelivszone i kraft i Aalborg midtby. Zonen omfatter bl.a. Jomfru Ane Gade. Idømmes man et forbud mod at deltage i nattelivet, må man ikke færdes eller opholde sig i nattelivszonen om natten.

Fra den 4. november 2021 indfører Nordjyllands Politi en såkaldt nattelivszone i Aalborg midtby. Zonen omfatter blandt andet den populære festgade, Jomfru Ane Gade.

Den 1. juli i år trådte en lovændring i kraft, som betyder, at personer, der bliver dømt for bestemte former for kriminalitet (fx vold eller våbenbesiddelse) begået i nattelivet, kan idømmes et forbud mod at gå på barer, diskoteker mv. i tidsrummet kl. 00.00 til kl. 5.00. Forbuddet gælder i hele landet og i op til to år, uanset hvor i landet man blev idømt forbuddet.

Desuden betyder forbuddet, at de dømte heller ikke om natten må færdes på gader og pladser m.v. i nattelivszoner, som politikredsene kan oprette.

Rammer de få og de rigtige
Lovændringen og den nye nattelivszone i Aalborg vil ikke skabe hindringer for lovlydige borgere, der blot ønsker sig en fredelig og festlig aften i byen, lyder det fra politiet.

”Nattelivszonen i Aalborg er fastlagt ud fra vores mangeårige erfaring med politimæssige opgaver i byens natteliv. Den tætte koncentration af serveringssteder i særligt Jomfru Ane Gade tiltrækker mange mennesker, og det giver et specielt festmiljø med mange påvirkede personer på et relativt lille område. Nattelivszonen kan være med til at øge trygheden for det store flertal, fordi man målrettet lukker området for de personer, som begår lovovertrædelser i nattelivet og idømmes et nattelivsforbud,” siger politidirektør Anne Marie Roum Svendsen, Nordjyllands Politi.

Store bøder og fængselsstraf, hvis forbud overtrædes
Hvis man idømmes et forbud mod at færdes i en nattelivszone, men vælger at overtræde det og støder på ordensmagten, kan man i førstegangstilfælde forvente en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

”Når vi patruljerer i nattelivet, kommer vi til at holde øje med, om personer, der idømmes et nattelivsforbud, overtræder det. Det bliver en naturlig del af det arbejde, vi allerede udfører i nattelivet, med at sikre tryghed, lov og orden,” oplyser Anne Marie Roum Svendsen.

Nattelivszonen i Aalborg midtby træder i kraft den 4. november 2021 og gælder til og med den 3. november 2023 med mulighed for forlængelse.

Fakta om nattelivsforbud
Den 1. juli 2021 trådte en lovændring i kraft, som gør det muligt at forbyde personer, der er dømt for visse former for kriminalitet, at færdes og tage ophold på serveringssteder, hvor der serveres stærke drikke, over hele landet samt i definerede nattelivszoner i tidsrummet 24.00-05.00.

Ud over nattelivszoner i udvalgte områder med mange beværtninger og aktivitet i aften- og nattetimerne kan politiet etablere nattelivszoner af mere kortvarig karakter i forbindelse med fx en festival eller andre events. En nattelivszone kan ikke dække en hel by. En zone kan udpeges for op til to år med mulighed for forlængelse.

Et nattelivsforbud gælder på serveringssteder og i nattelivszoner over hele landet.

En person kan idømmes et nattelivsforbud efter straffelovens § 79 c ved:
overtrædelser af straffeloven vedr. personfarlig kriminalitet og hærværk mv.
overtrædelser af lov om knive og blankvåben
overtrædelser af lov om våben og eksplosivstoffer 

Bryder den dømte forbuddet, er der i førstegangstilfælde udsigt til en bøde på 10.000 kroner. Ved gentagelse vil straffen som udgangspunkt være fængsel i 30 dage.

Geografisk beskrivelse af afgrænsningen af nattelivszonen i Aalborg
Nordlig afgrænsning:
 Ved Stranden
 Toldbod Plads
 Nattelivszonen går dermed mod nord op til Toldbodgade, Strandvejen og Slotspladsen, som alle ligger uden for zonen

Østlig afgrænsning:
 Toldbod Plads
 Lille Kongensgade
 Østerågade til og med ud for Algade

Sydlig afgrænsning:
 Algade – mod øst til og med ud for Østerågade

Vestlig afgrænsning:
 Vesterbro – mod syd fra og med ud for Algade – mod nord frem til krydset ved
Toldbodgade, og dette kryds er ikke omfattet af nattelivszonen

Nattelivszonen omfatter gaderne i dette område, og zonen omfatter også fortove, pladser,
vejarealer og andre offentligt tilgængelige steder inden for afgrænsningen.